RB 27/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 1.287.275 szt. akcji, stanowiącymi 37.60 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.287.275 głosów na ZWZ, stanowiącymi 37,60 % ogólnej liczby głosów oraz 78,54 % głosów obecnych na ZWZ,

– MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 350.641 szt. akcji, stanowiącymi 10,24 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 350.641 głosów na ZWZ, stanowiącymi 10,24 % ogólnej liczby głosów oraz 21,39 % głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/07/2017 12:12