RB 26/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Sporządzenie listy obecności.
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.    Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.    Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.
7.    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
8.    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
11.    Powzięcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
b)    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
c)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
d)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
e)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
f)    udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
g)    użycia kapitału zapasowego Spółki,
h)    podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
12.    Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13.    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego wraz z późniejszymi zmianami.
14.    Informacja Zarządu Spółki o realizacji programu Skupu Akcji Własnych Spółki.
15.    Wolne wnioski.
16.    Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. o treści zgodnej z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),
b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. (załącznik numer 2),
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się  31 grudnia 2017 roku (załącznik numer 3).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 29/05/2018 10:14