RB 26/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 10.919.035,88 PLN, w następujący sposób:

– kwota 10.031.643,17 PLN – na wypłatę dywidendy,

– kwota 887.392,71 PLN – na kapitał zapasowy.

Łączna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki, na które wypłacona zostanie dywidenda z zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wynosi 3.423.769. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 2,93 PLN.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 8 września 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło termin wypłaty dywidendy na 16 listopada 2017 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 29/06/2017 13:10