RB 24/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2017 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Sporządzenie listy obecności.
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.    Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.    Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.
7.    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
8.    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
11.    Powzięcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
b)    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
c)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
d)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
e)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
f)    udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
g)    pokrycia straty Spółki za lata obrotowe 2012 – 2015 wynikającej ze zmiany przez Spółkę w roku 2016 polityki rachunkowości,
h)    podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
12.    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13.    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego.
14.    Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych Spółki.
15.    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 11  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
16.    Wolne wnioski.
17.    Zakończenie obrad.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2017 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@privateequitymanagers.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@privateequitymanagers.pl, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza Spółki, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza Spółki oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza Spółki: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza Spółki, nie będącego osobą fizyczną, powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza Spółki oraz dane dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno w celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika, wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres wza@privateequitymanagers.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza Spółki (w tym odpis z właściwego rejestru) lub osób go reprezentujących (akcjonariusz Spółki niebędący osobą fizyczną).

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ (z wyłączeniem sobót), tj. 28 czerwca 2017 r.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i przedłożeniu ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@privateequitymanagers.pl w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych oraz spółek osobowych powinni dodatkowo okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza) wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w taki sposób, aby możliwe było ustalenie, iż osoby udzielające pełnomocnictwa posiadały umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub spółki osobowej.

W przypadku jeśli jakikolwiek dokument jest sporządzony w języku innym niż polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata  lub radcę prawnego. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Wszystkie powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Private Equity Managers S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest 13 czerwca 2017 r. (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji 13 czerwca 2017 r. były akcjonariuszami Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2017 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 14 czerwca 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które:

  1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2017
  2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2017 r. inie później niż w dniu 14 czerwca 2017  – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Plac Europejski 1, 00 – 844 Warszawa (Warsaw Spire), w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 26, 27, 28 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ i zabranie go ze sobą w dniu ZWZ.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.privateequitymanagers.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.privateequitymanagers.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.privateequitymanagers.pl

Informacje ogólne

Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokonywania poszczególnych czynności określone zostały obowiązującymi przepisami prawa, dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania ZWZ do jego zakończenia. Zatem jeśli przewidziany jest termin na wykonanie określonych czynności przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynności Spółki, czynności te dokonane są w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysłane przez akcjonariusza przed upływem zakreślonego terminu, a otrzymane przez Spółkę po upływie tego terminu, będzie czynnością dokonaną przez akcjonariusza po upływie terminu i będzie nieskuteczne. Dodatkowo akcjonariusze komunikując się ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@privateequitymanagers.pl powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka (osoby obsługujące podany wyżej adres) będą zapoznawać się z otrzymaną korespondencją w godzinach pracy Spółki (od 9:00 do 17:00) w dni powszednie (z wyłączeniem sobót).

W załączeniu projekty uchwał na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/06/2017 14:00