RB 24/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2015 roku, Cezary Smorszczewski przekazał Spółce zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt. 4a Ustawy.

Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Cezary Smorszczewski– Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 14/07/2015 18:39