RB 23/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CKS”), żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2017 roku, godzina 10.00 (dalej „Wniosek”) (dalej „NWZ”) następującej sprawy: powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pełna treść Wniosku wraz z projektem uchwały umieszczona jest w zalaczniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZ, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad NWZ nowy punkt o treści: Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki i oznacza go w porządku obrad NWZ numerem 12, a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie 13 i 14.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad NWZ, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1.    Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.    Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.    Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości.
7.    Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości.
8.    Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego.
9.    Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
10.    Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11.    Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
12.    Powołanie Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje:

– zmienione ogłoszenie o zwołaniu NWZ (w załączniku),
– uzupełnione o projekt uchwały w sprawie powołania Cezarego Smorszczewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projekty uchwał na NWZ (w załączeniu).

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na stronie Spółki pod adresem: http://mci.dev.viewone.pl/walne-zgromadzenie, znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące NWZ pozostają bez zmian.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/12/2016 11:04