RB 23/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Cezarego Smorszczewskiego.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 14/07/2015 18:36