RB 22/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (Audytor), na biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku oraz 2018 roku oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz 2018 (Badanie). Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas przeprowadzenia Badania.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła powyższą uchwałę na podstawie § 12a ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W roku 2014, 2015 oraz 2016 Spółka korzystała z usług Audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015 oraz 2016. W roku 2016 Spółka korzystała również z usług Audytora w zakresie oceny wypełniania przez Spółkę kowenantów wynikających z warunków emisji obligacji serii C, wyemitowanych przez Spółkę.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/06/2017 16:59