RB 2/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/01/2019 16:24