RB 2/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje o przeprowadzonych w okresie od 22 stycznia  2018 roku do 23 stycznia 2018 roku, transakcjach nabycia akcji własnych Spółki w ramach Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Program Skupu”), o którego przyjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym 30/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku:

– dnia 22 stycznia 2018 roku, Spółka zawarła transakcję nabycia na rynku regulowanym 145 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 145,00 złotych (rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych Spółki nastąpiło w dniu 24 stycznia 2018 roku),

– dnia 23 stycznia 2018 roku Spółka, zawarła transakcję nabycia na rynku regulowanym 223 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 223,00 złotych (rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych Spółki nastąpi w dniu 25 stycznia 2018 roku).

Szczegóły transakcji nabycia akcji własnych Spółki zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiadająca nabytym akcjom własnym Spółki wynosi 368, co stanowi 0,01% kapitału zakładowego Spółki.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych w ramach Programu Skupu do dnia 23 stycznia 2018 roku włącznie, Spółka zawarła transakcje nabycia 1929 akcji własnych, stanowiących 0,056% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1929 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 1929 (uwzględniając transakcję z dnia 23 stycznia 2018 roku), co stanowi 0,056% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawnia do 1929 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą prawną nabycia akcji jest Program Skupu, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w oparciu o uchwałę nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego oraz uchwałę nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego.

Przyczyną i celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest realizacja Programu Skupu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 25/01/2018 11:15