RB 2/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i rejestracja akcji złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 2 kwietnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 311/2015 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujących akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a)    19.228 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji serii A,

b)    96.136 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji serii B,

c)    972.123 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia trzy) akcje serii C,

d)    1.393.967 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii D,

e)    853.600 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji serii E.

Uchwała Zarządu GPW, o której mowa powyżej, weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 2 kwietnia 2015 r.

Spółka informuje ponadto, iż uchwałą nr 171/15 z dnia 18 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił:

1)    przyznać Spółce status uczestnika KDPW w typie Emitent oraz

2)    zarejestrować, w dniu 20 marca 2015 r., w KDPW 411.863 (czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLPREQM00029.

Uchwała Zarządu KDPW, o której mowa powyżej, weszła w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 18 marca 2015 r.

Spółka informuje ponadto, iż uchwałą nr 197/15 z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 2.923.191 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, B, C, D i E Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLPREQM00011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie tych akcji Spółki w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany ww. decyzji.

Uchwała Zarządu KDPW, o której mowa powyżej, weszła w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 30 marca 2015 r.

W wykonaniu uchwały Zarządu KDPW nr 197/15 z dnia 30 marca 2015 r., w dniu 3 kwietnia 2015 r. KDPW opublikowała komunikat w sprawie rejestracji ww. akcji i nadania im kodu PLPREQM00011 z dniem 7 kwietnia 2015 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 03/04/2015 13:55