RB 21/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny uchwały Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz użycia kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z którą Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

– przeznaczenie zysku Spółki wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7.660.580,69 PLN, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

– użycie kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę nie mniejszą niż 2.339.419,31 PLN, przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich, celem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przedłożone zostaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 22/05/2018 12:55