RB 21/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny uchwały Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku w wysokości 10.919.035,88 PLN, w następujący sposób:

– kwota 10.031.643,17 PLN – na wypłatę dywidendy,

– kwota 887.392,71 PLN – na kapitał zapasowy.

Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przedłożone zostaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/06/2017 16:49