RB 21/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Rejestracja akcji serii G i F w KDPW

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku, powziął informację o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 8 grudnia 2016 roku, informującego o rejestracji w KDPW w dniu 12 grudnia 2016 roku, 88.715 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F i G o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczeniu ich kodem PLPREQM00011. Komunikat w załączeniu.

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 12/12/2016 10:13