RB 20/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F oraz G

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 1311/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., o następującej treści:

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
1) 26.389 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii F,
2) 62.326 (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji serii G.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 grudnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii F i G spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 grudnia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPREQM00011”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 08/12/2016 16:40