RB 19/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku, podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku w wysokości 10.919.035,88 PLN, w następujący sposób:

– kwota 10.031.643,17 PLN – na wypłatę dywidendy,

– kwota 887.392,71 PLN – na kapitał zapasowy.

Uzasadnieniem dla wskazanej wyżej rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku jest przyjęta przez Spółkę polityka dywidendowa.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/06/2017 12:43