RB 19/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2015 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest załączniku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono od podejmowania żadnej z planowanych uchwał.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/06/2015 12:19