RB 18/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Warunkowa rejestracja akcji serii G i F w KDPW

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2016 roku powziął informację, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie uchwały nr 771/16 z dnia 21 listopada 2016 roku, postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 88.715 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F i G o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczyć je kodem PLPREQM00011.

załączeniu ww. uchwała KDPW.

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 22/11/2016 15:10