RB 18/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały o powołaniu następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Adam Niewiński, na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Pana Jarosława Dubińskiego,na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Pana Franciszka Hutten – Czapski, na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Pana Przemysława Schmidt, na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Pana Adama Maciejewskiego, na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Pana Przemysława Głębockiego, na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Pana Mariusza Grendowicz, na 5-letnią wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok 2014 zatwierdzone zostały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Adam Niewiński, Jarosław Dubiński, Franciszek Huttenn Czapski, Przemysław Schmidt, Adam Maciejewski, Mariusz Grendowicz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Private Equity Managers S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec Private Equity Managers S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Private Equity Managers S.A. osób prawnych oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Przemysław Głębocki jest akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Growth Capital Partners GmbH z siedzibą w Wiedniu, udziałowcem i członkiem komitetu inwestycyjnego Mezzanine Capital Partners Ltd z siedzibą w Jersey oraz prokurentem Mezzanine Management (Poland) Sp. z o. o. Poza wyżej wymienionymi funkcjami nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Private Equity Managers S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Private Equity Managers S.A. spółkach cywilnych lub osobowych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Adam Niewiński

Adam Niewiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku „Zarządzanie i Marketing”. Ukończył również kursy w amerykańskich szkołach zarządzania: Stanford University Graduate School of Business  oraz Harvard Business School. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w The Boston Consulting Group jako Konsultant specjalizujący się w sektorze usług finansowych. Przez blisko 3 lata zrealizował wiele projektów w obszarach reorganizacji oraz budowy strategii. Od 2000 roku budował zespół i pozyskał finansowanie, a następnie założył Spółkę Expander (FinFin S.A.)., której został Prezesem. Początkowo firma prowadziła największy w Polsce internetowy serwis doradztwa finansowego, a następnie przekształcił ją w dystrybutora rozwiązań finansowych z oddziałami w całej Polsce. Nowa strategia umożliwiła zdobycie pozycji lidera w doradztwie finansowym i pośrednictwie w sprzedaży kredytów hipotecznych.  Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao. W lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był odpowiedzialny za Pion Klientów Indywidualnych oraz Pion Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych, był również Członkiem Komitetu Inwestycyjnego CDM. Następnie od kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., lidera w zakresie doradztwa w zarządzaniu majątkiem, z siecią 200 Doradców Finansowych i aktywami pod administracją przekraczającymi 3 mld PLN. W lutym 2013 roku został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Pionu Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A. Dnia 30 kwietnia 2015 roku powołany został do Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję od 2011 r.

Jarosław Dubiński

Jarosław Dubiński – radca prawny, wspólnik w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w szczególności prawie dotyczącym funduszy inwestycyjnych, prawie bankowym oraz prawie dotyczących transakcje M&A i transakcje restrukturyzacyjne. W ramach pracy w Kancelarii odpowiada za koordynację i świadczenie obsługi prawnej na rzecz kilkudziesięciu polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym w szczególności: towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, towarzystw emertytalnych i zakładów ubezpieczeń. Świadczy też obsługę prawną w zakresie transakcji M&A (realizowanych przede wszystkim przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym fundusze private equity) i największych na polskim rynku transakcji restrukturyzacyjnych. Jarosław Dubiński jest wyróżniony w prestiżowych międzynarodowych rankingach firm prawniczych Chambers Global i Chambers Europe (w kategoriach Restrukturyzacja i Upadłość oraz Bankowość i Finanse). Jarosław Dubiński doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak: ustawa o funduszach inwestycyjnych, czy ustawa o obligacjach. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek między innymi: PKM DUDA S.A. czy Harenda TFI S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. i MCI Management S.A. W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję od 2014 r.

Franciszek Hutten – Czapski

Franciszek Hutten – Czapski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1987-1993), Uniwersytetu w Surrey (1992) i Uniwersytetu de Liege (1991). Pełni funkcję Senior Partner, członka zarządu i dyrektora warszawskiego biura w The Boston Consulting Group.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1)     Procter and Gamble  Polska Sp. z o.o., w której w okresie od czerwca 1993 r. do czerwca 1997 r. jako assitant brand manager  odpowiedzialny był za całościowe zarządzanie produktem/marką: wybór oferty, cenę, promocję, reklamę, dystrybucję, wynik;

2)     The Boston Consulting Group Sp. z o.o., w której w okresie od czerwca 1997 r. jako Senior Partner oraz Managing Director odpowiedzialny jest za utrzymywanie i wzmacnianie pozycji firmy w Polsce i regionie, prowadzenie i nadzór nad projektami doradczymi dla klientów oraz zarządzanie polskim oddziałem firmy.

W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję od 2014 r.

Przemysław Schmidt

Przemysław Schmidt rozpoczął karierę zawodową jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lata 1988-1993) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (lata 1990-1995). W latach 1995-1996 był dyrektorem zarządzającym MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO. W kolejnych latach (1997-2000) pełnił funkcję wiceprezesa notowanej na NASDAQ spółki @Entertainment, Inc. – największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej. W latach 2001-2013 Przemysław Schmidt pełnił funkcję partnera zarządzającego i prezesa rady nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. Ponadto w przeszłości zasiadał w radach nadzorczych oraz był członkiem komitetów audytu m.in. następujących spółek: Poland Communications, Inc., Vistula S.A., PPWK S.A., AmRest SE, Sygnity S.A. Sferia S.A., Czerwona Torebka S.A. Do maja 2015 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Aktualnie jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Pekaes S.A. oraz członkiem rad nadzorczych: RAFAKO (od czerwca 2013 roku i Hyperion S.A. Przemysław Schmidt jest wspólnikiem w 3 GON Europe Sp. z o. o., komplementariuszem w 3 GON Europe Sp. z o. o. & Wspólnicy Sp. k., wspólnikiem w Comanche Investment Sp. z o. o. Przemysław Schmidt ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987). Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-1992). Uczestniczył również w programach podyplomowych na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute oraz ukończył szereg szkoleń w zakresie zarządzania i finansów.

Adam Maciejewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz – organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission – programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowych i międzynarodowych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami, technik inwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów finansowych oraz protokołu dyplomatycznego. W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Działu Notowań, dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Jako członek zarządu sprawował nadzór nad pionem informatyki GPW. Odpowiedzialny za współpracę z partnerami technologicznymi GPW. Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii S.A., Bond Spot S.A., WSE Services S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Aktualnie udziałowiec i wiceprezes Zarządu Finder Capital Sp. z o.o. oraz akcjonariusz i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Finder S.A. Pełni również funkcje członka Rad Nadzorczych Getin Holding S.A., Merlin S.A., Czerwona Torebka S.A., S4E S.A., Quadrilion S.A. oraz Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury. Akcjonariusz Quadrilion S.A. oraz wspólnik EGER Kompetencje Sp. z o. o. Prowadzi również własną działalność gospodarczą pod firmą Adam Maciejewski Doradztwo Gospodarcze. Członek Konwentu Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. W 2013 roku, kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW S.A., spółka została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. W 2014 laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager – Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”. Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility. W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję od 2014 r.

Przemysław Głębocki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w której w 2003 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość. Stypendysta w ramach programu Socrates Erasmus na Nijmegen School of Management (2002 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1)     Mezzanine Management (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której od 2005 r. pełnił i pełni kolejno funkcje Associate, Investment Manager, dyrektora inwestycyjnego, dyrektora zarządzającego oraz członka komitetu inwestycyjnego;

2)     Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2003-2005 pełnił funkcję starszego konsultanta;

3)     Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2002-2004 pełnił funkcję konsultanta.

Pan Przemysław Głębocki obecnie zasiada w organach następujących podmiotów: Dominium S.A. – członek Rady Nadzorczej, Veterinaro Sp. z o. o. – członek Zarządu, Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. – członek Rady Nadzorczej, Travelplanet.Pl S.A. – członek Rady Nadzorczej, Netia S.A. – członek Rady Nadzorczej, Growth Capital Parters AG – członek Rady Nadzorczej, Risata Holdings Ltd – członek Zarządu, Pcollect Holding Ltd – członek komitetu inwestycyjnego, Invia.CZ a.s. – członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej Growth Capital Partners GmbH z siedzibą w Wiedniu, udziałowiec i członek komitetu inwestycyjnego Mezzanine Capital Partners Ltd z siedzibą w Jersey oraz prokurent Mezzanine Management (Poland) Sp. z o.o. W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję od 2015 r.

Mariusz Grendowicz

Absolwent Chartered Banker Institute, gdzie w 1989 r. uzyskał dyplom International Banking Diploma. Ukończył wiele kursów w zakresie zarządzania i bankowości międzynarodowej, w tym: Selling Skills Course (Grindlays Bank, Jersey, 1988 r.), Advanced Credit and Account Management Course (Grindlays Bank, Londyn, 1991 r.), Capital Markets & Investment Banking Course (Wolfheze, 1993 r.), 1st ING International Business Course (Nijenrode, 1994 r.), Management in International Banking (CEDEP, Fontainebleau, 1995 r.) oraz Senior Management Course (Santpoort, 1999 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1)     BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2008 – 2010 pełnił funkcje prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego banku;

2)     Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2001 – 2006 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu;

3)     ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 1997 – 2001 pełnił funkcję wiceprezesa oraz prezesa zarządu;

4)     ING Bank (Hungary) Rt. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), w której w latach 1995 – 1997 pełnił funkcje zastępcy dyrektora generalnego oraz wiceprezesa zarządu;

5)     ING Bank N.V., Warszawa, w której w latach 1992 – 1995 pełnił funkcję dyrektora departamentu finansowania strukturalnego i rynków kapitałowych;

6)     Citibank N.A., Londyn, w której w latach 1991 – 1992 pełnił funkcję Assistant Vice President w departamencie CEE Corporate Finance;

7)     ANZ Merchant Bank Ltd, Londyn, w której w 1991 r. pracował na stanowisku menadżera w zespole rynków wschodzących;

8)     Australia and New Zealand Banking Group, Londyn, w której w latach 1987 – 1991 zajmował następujące stanowiska: Global Relationship Manager w zespole Network Marketing, Account Manager w zespole International Syndications, Assistant Account Manager w zespołach Trade Finance i Project and Export Finance, a także 8 innych stanowisk w ramach tzw. UK Operations Training Scheme.

W Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję od 2014 r.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 30/06/2015 11:43