RB 17/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku, otrzymał rezygnację Pana Pawła Kapica z członkostwa w Zarządzie Spółki. Pan Paweł Kapica nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu Pana Michała Staszkiewicz do Zarządu Spółki oraz o powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie w dniu 5 kwietnia 2018 roku.

Pan Michał Staszkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Michała Staszkiewicz:

Pan Michał Staszkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (licencjat na kierunku finanse i bankowość – data ukończenia: 1996 rok) i Wyższej Szkoły Zarzadzania i Marketingu (magister zarządzania i marketingu – data ukończenia: 2003 rok) oraz posiada Claritas Investment Certificate nr 2206 wydany przez Instytut CFA (data ukończenia: 2013 rok).

Pan Michał Staszkiewicz przez większość swojej kariery zawodowej pełnił wysokie funkcje managerskie w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W latach 2002-2006 kierował departamentem sprzedaży w Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz odpowiadał za relacje z dystrybutorami w Pioneer Pekao TFI S.A. Przed dołączeniem do grupy Private Equity Managers S.A., w latach 2006-2018 pełnił funkcje zarządcze w grupie Franklin Templeton Investments, w szczególności w latach 2015-2018, jako członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

  1. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
  2. Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu
  3. Michał Staszkiewicz – Wiceprezes Zarządu
  4. Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 05/04/2018 19:54