RB 17/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2016 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 1 sierpnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 88.715 zł w drodze emisji 26.389 akcji serii F oraz 62.326 akcji serii G. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w momencie wydania akcji serii F oraz G.  Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 26.389 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz 62.326 akcji serii G Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii F oraz G zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, B1, B2 oraz B3.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Private Equity Managers S.A. wynosi 3.423.769,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na: 3.423.769 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:

1)    19.228 akcji na okaziciela serii A,
2)    96.136 akcji na okaziciela serii B,
3)    972.123 akcji na okaziciela serii C,
4)    1.393.967 akcji na okaziciela serii D,
5)    853.600 akcji na okaziciela serii E,
6)    26.389 akcji na okaziciela serii F,
7)    62.326 akcji na okaziciela serii G.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3.423.769 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć).

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/08/2016 14:29