RB 17/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A., podjęło uchwałę nr 25 o wypłacie dywidendy w wysokości 36.807.881,32 PLN. Uwzględniając porozumienie zawarte dnia 15 stycznia 2015 roku pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki – AMC Moon B.V. dotyczące zrzeczenia się przez AMC Moon B.V. prawa do dywidendy z tytułu posiadania 277.921 akcji Spółki, kwota do wypłaty tytułem dywidendy za rok 2014, przypadająca na jedną akcję (łącznie na 3.057.133 akcji Spółki uprawnionych do dywidendy za rok 2014) wynosi 12,04 PLN. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 10 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 24 lipca 2015 roku.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/06/2015 11:39