RB 16/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Tytuł: Korekta raportu rocznego Private Equity Managers S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz korektę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, opublikowanych przez Spółkę w dniu 28 marca 2018 roku. Korekta wynika z omyłkowego niezałączenia do opublikowanych raportów rocznych, Listu Prezesa Zarządu i nie wprowadza żadnych innych zmian do treści raportów rocznych. W załączeniu Spółka przekazuje List Prezesa Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/03/2018 18:05