RB 16/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Private Equity Managers z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje iż w dniu 16 czerwca 2015 roku Spółka zawarła z MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna („MCI ASSET”) umowę wekslową („Umowa Wekslowa”) w wykonaniu której wystawiła na rzecz MCI ASSET jako remitenta, weksel własny na kwotę 5.000.000,00 PLN („Weksel”) oprocentowanym na 3,2 % w skali roku liczonego jako 365 dni. W zamian za wydanie Weksla MCI ASSET w dniu 16 czerwca 2015 roku, przekazała Spółce kwotę 5.000.0000 PLN. Weksel wykupiony ma zostać przez Spółkę w dwa dni po okazaniu. Do dnia dzisiejszego Weksel nie został wykupiony.

Łączna wartość umów wekslowych zawartych pomiędzy Spółką oraz jednostkami zależnymi od Spółki, a MCI ASSET, w wykonaniu których Spółka oraz jednostki zależne od Spółki wystawiły na rzecz MCI ASSET jako remitenci weksle własne, a także łączna wartość umów pożyczek zawartych pomiędzy Spółką oraz jednostkami zależnymi od Spółki, a MCI ASSET, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, wynosi 16.938.529,95 PLN. Spośród weksli wystawionych w ww. okresie, Spółka wykupiła weksle na kwotę 3.190.000 PLN łącznie.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie umów wekslowych jest opisana wyżej Umowa Wekslowa z dnia 16 czerwca 2015 roku.

Udziałowcami w spółce MCI ASSET są spółki: MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności („MCI ASSET SP. Z O.O.”) oraz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialności V spółka komandytowo – akcyjna („MCI ASSET SKA”). Spółka posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym PEMSA Holding Limited z siedzibą na Cyprze, która posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych w MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym   MCI ASSET SP. Z O. O. oraz 100 % akcji w kapitale zakładowym MCI ASSET SKA.

Umowa Wekslowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa Wekslowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku, nie przewiduje stosowania kar umownych.

Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy biorąc pod uwagę wartość kapitałów własnych Spółki.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/06/2015 18:59