RB 15/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz użycia kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych  zysków  z  lat  ubiegłych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku, powziął uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz użycia kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych  zysków  z  lat  ubiegłych, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

– przeznaczenie zysku Spółki wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7.660.580,69 PLN, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

– użycie kapitału  zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych  zysków  z  lat  ubiegłych,  w  ten  sposób,  iż  kwotę  nie  mniejszą  niż 2.339.419,31 PLN, przenieść  z  kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich, celem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Uzasadnieniem dla wskazanej wyżej rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz użycia kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z  lat ubiegłych, jest przyjęta przez Spółkę polityka dywidendowa.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 28/03/2018 00:34