RB 15/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 lutego 2017 roku („NWZ”). Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest w zalaczniku.

Podczas obrad NWZ nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Podczas obrad NWZ odstąpiono od podejmowania następujących uchwał:

a) Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości (pkt. 6 porządku obrad),

b) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości (pkt. 7 porządku obrad),

c) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki (pkt. 8 porządku obrad),

d) Powzięcie uchwał w sprawie zmian Członków Rady Nadzorczej (pkt. 10 porządku obrad).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 15/02/2017 14:38