RB 15/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2016 roku, otrzymał zawiadomienia przekazane Spółce w trybie art. 160 Ustawy od Cezarego Smorszczewskiego Tomasza Czechowicz oraz Ewy Ogryczak, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz od następujących osób zobowiązanych:
a) Członek Zarządu Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Zarządu,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna,
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., objęcie przez osobę zobowiązaną 3109 Akcji serii „G” w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych serii „B3”, za cenę za akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za cenę 179.109,49 PLN,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 1 lipca 2016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.
b) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna,
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., objęcie przez osobę zobowiązaną 3109 Akcji serii „G” w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych serii „B2” oraz „B3”, za cenę za akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za cenę 179.109,49 PLN,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 1 lipca 2016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

c) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna,
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., objęcie przez osobę zobowiązaną 3109 Akcji serii „G” w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych serii „B2” oraz „B3”, za cenę za akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za cenę 179.109,49 PLN,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 1 lipca 2016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

d) Członek Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna,
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., objęcie przez osobę zobowiązaną 3109 Akcji serii „G” w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych serii „B2” oraz „B3”, za cenę za akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za cenę 179.109,49 PLN,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 1 lipca 2016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

e) Członek Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna,
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., objęcie przez osobę zobowiązaną 3109 Akcji serii „G” w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych serii „B2” oraz „B3”, za cenę za akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za cenę 179.109,49 PLN,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 1 lipca 016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

f) Członek Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna,
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., objęcie przez osobę zobowiązaną 3109 Akcji serii „G” w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta w wykonaniu prawa z warrantów subskrypcyjnych serii „B2” oraz „B3”, za cenę za akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za cenę 179.109,49 PLN,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 30 czerwca 2016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

g) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:
1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej,
2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, NIP 8961158226 („Akcje”),
3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, umowa cywilnoprawna (pożyczka),
4. opis transakcji: data transakcji – 28 czerwca 2016 r., zawarcie przez podmiot, w którym osoba zobowiązana jest członkiem organu zarządzającego umowy pożyczki 26389 Akcji,
5. miejsce zawarcia transakcji: inne,
6. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 1 lipca 2016 roku.
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/07/2016 23:12