RB 15/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Powołanie Członków Zarządu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwały o powołaniu w skład Zarządu:

Pana Cezarego Smorszczewskiego na kolejną kadencję i powierzenie mu funkcji „Prezesa Zarządu”.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.

Pana Tomasza Czechowicza na kolejną kadencję i powierzenie mu funkcji „Wiceprezesa Zarządu”.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.

Pani Ewy Ogryczak na kolejną kadencję i powierzenie jej funkcji „Wiceprezesa Zarządu”.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.

Pana Krzysztofa Konopińskiego na kolejną kadencję i powierzenie mu funkcji „Członka Zarządu”.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Private Equity Managers S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec Private Equity Managers S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Private Equity Managers S.A. osób prawnych oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Zarządu:

Cezary Smorszczewski

Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany w 1997 r. na Uniwersytecie w Chicago, tytuł magistra prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (uzyskany w 1992 r.) oraz tytuł magistra inżyniera Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (uzyskany w 1991 r.). Ukończył następujące szkolenia i kursy:

1) Derywaty kredytowe i finansowanie strukturalne, Merrill Lynch, Nowy Jork (1996 r.);

2) Kurs na doradców inwestycyjnych, Warszawa (1996 r.);

3) Podyplomowe studia w zakresie Międzynarodowego Prawa Handlowego, Uniwersytet Europejski, Turyn, Włochy (1993 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1) Alior Bank S.A., w której w latach 2008-2013 jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny był za zarządzanie Pionem Bankowości Korporacyjnej/ IT i Operacji;

2) DZS Cezary Smorszczewski, w której w latach 2007-2008 odpowiedzialny był za wykonywanie usług doradczych w związku z procedurą tworzenia banku na rzecz Alior Polska Sp. z o.o., oraz doradzał podmiotom trzecim w strukturyzacji transakcji na rynku kapitałowym i dłużnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Doradztwo i Zarządzanie Strategiczne DZS Cezary Smorszczewski;

3) PKN Orlen S.A., w której w latach 2004-2007 jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny był za inwestycje kapitałowe i integrację aktywów w ramach grupy kapitałowej;

4) Bank PEKAO S.A., w której w latach 1997-2004 jako: wiceprezes zarządu, członek zarządu, dyrektor wykonawczy, dyrektor departamentu odpowiedzialny był (w różnych okresach) za: Bankowość Korporacyjną, Bankowość Detaliczną, Bankowość Korporacyjną i Międzynarodową oraz Finansowanie Przedsiębiorstw;

5) Instytut Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Uniwersytet Warszawski, w którym w latach 1992-1997 pełnił funkcję asystenta;

6) Bank Handlowy S.A , w której w latach 1992 – 1993 pełnił funkcję inspektora, a później doradcy w Biurze Inwestycji Kapitałowych.

Od 28 marca 2014 r. pełnił w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu. W ramach pełnienia funkcji w Private Equity Managers S.A., wykonuje i wykonywał czynności określone w Statucie.

Tomasz Czechowicz

Posiada tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1997 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w roku 1998. Również w 1998 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Minnesoty. W 1994 r. uzyskał tytuł inżyniera organizatora przemysłu Politechniki Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1) JTT-Computer S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której w latach 1990 – 1998 pełnił funkcję prezesa zarządu, odpowiedzialnego za General Management największego polskiego producenta komputerów osobistych;

2) MCI Management, w której jako prezes zarządu oraz partner zarządzający w latach 2001 – 2014 odpowiedzialny był za General Management jednej z największych polskich grup private equity;

3) MCI Management, w której jako wiceprezes zarządu oraz partner zarządzający w okresie od marca 2014 r. odpowiedzialny jest za Co-General Management jednej z największych polskich grup private equity;

4) Geewa a.s., Praga, Czechy, w której jako członek rady nadzorczej, począwszy od 2008 r., odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów rynku online gaming w Europie Wschodniej;

5) Invia.cz a.s., Czechy, w której jako członek rady nadzorczej, począwszy od 2008 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów rynku online travel w Europie Wschodniej;

6) Frisco.pl S.A., w której jako członek rady nadzorczej, począwszy od 2012 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów polskiego rynku e-commerce;

7) European Institute of Technology and Innovation, w której jako członek rady doradczej, począwszy od 2012 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie długofalowych programów mających pobudzić innowacyjność w krajach Unii Europejskiej;

8) KupiVIP Holding, Rosja, w której jako obserwator, począwszy od 2012 r. odpowiedzialny jest za monitorowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych – operacyjnych jednego z liderów rosyjskiego rynku e-commerce;

9) Windeln.de, Niemcy, w której jako członek rady doradczej, począwszy od 2013 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów niemieckiego rynku e-commerce;

10) Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcja, w której jako członek rady dyrektorów, począwszy od 2013 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych największej tureckiej grupy informatycznej;

11) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której jako członek Komitetu ds. Strategii, począwszy od 2014 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie projektów strategicznych GPW.

W Private Equity Managers S.A. pełnił początkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej (od chwili powstania Spółki). Od października 2012 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W ramach pełnienia funkcji w Private Equity Managers S.A., wykonuje i wykonywał czynności określone w Statucie, odpowiedzialny był również za współtworzenie i realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz Grupy Private Equity Managers S.A., współtworzenie i realizację rocznego biznes planu Private Equity Managers S.A. oraz Grupy Private Equity Managers S.A., wsparcie poszczególnych projektów i zadań wg biznes planu i adhoc, współzarządzanie ryzykiem Grupy.

Ewa Ogryczak

Posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie (uzyskany w 2003 r.). Posada również uprawnienia biegłego rewidenta (od 2009 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach:

1)    Ogryczak&Ogryczak s.j., w której w okresie od listopada 2013 r. pełni funkcję wspólnika, partnera, odpowiedzialnego za zarządzanie spółką oraz wykonywanie działalności rewizyjnej;

2)    PKF Consult Sp. z o.o., w której w okresie od października 2009 r. do sierpnia 2013 r., jako członek zarządu i Dyrektor Oddziału Warszawa odpowiedzialna była za zarządzanie oddziałem, sprzedaż, szkolenia, sprawozdawczość finansową oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej;

3)    KPMG Audyt Sp. z o.o., w której w okresie od września 2003 r. do września 2009 r., jako Manager, odpowiedzialna była za zarządzanie portfelem klientów audytowych, zarządzanie zespołem na projektach audytowych oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej.

W Private Equity Managers S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (od dnia 27 maja 2014 r.) oraz Chief Operating Officer, COO (dyrektora operacyjnego).
W ramach pełnienia funkcji w Private Equity Managers S.A., wykonuje i wykonywała czynności określone w Statucie oraz odpowiada za zarządzanie działalnością operacyjną.

Krzysztof Konopiński

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości.

Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.

Spółka informuje równocześnie, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Cezaremu Smorszczewskiemu, dotychczasowemu ,,Wiceprezesowi Zarządu” funkcję ,,Prezesa Zarządu”, natomiast Panu Tomaszowi Czechowicz, dotychczasowemu ,,Prezesowi Zarządu” funkcję ,,Wiceprezesa Zarządu”. Uchwały w ww. sprawach weszły w życie w dniu powzięcia.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/06/2015 07:19