RB 14/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku, Spółka dokonała zbycia na rzecz Członków Zarządu Spółki: Ewy Ogryczak oraz Krzysztofa Konopińskiego po 2.397 akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje”) nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu.

Zbycie na rzecz Ewy Ogryczak oraz Krzysztofa Konopińskiego 4.794 akcji własnych nastąpiło celem realizacji: uchwały numer 5 Rady Nadzorczej Spółki powziętej w dniu 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Wiceprezes Zarządu Spółki Ewy Ogryczak, uchwały numer 6 Rady Nadzorczej Spółki powziętej w dniu 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółki Krzysztofa Konopińskiego oraz uchwały numer 1 Zarządu Spółki powziętej w dniu 10 września 2019 roku w sprawie określenia celu nabycia akcji własnych Spółki („Uchwały”).

Akcje zostały nabyte przez Ewę Ogryczak oraz Krzysztofa Konopińskiego za kwotę 1,00 złoty za jedną akcję, łącznie za kwotę 4.794 złote. Akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 4.794 sztuk, stanowiły 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 4.794 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,01% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zbyciem Akcji Spółka posiadała 4.794 akcji własnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada akcji własnych.

Przyczyną oraz celem zbycia Akcji jest realizacja Uchwał.

Skup Akcji w ramach Programu Skupu, realizowany był na podstawie:

– uchwały nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 22/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Manageres Spółka Akcyjna,

–  uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulamin Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 30/09/2019 16:07