RB 14/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 2016 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Private Equity Managers S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 2016 rok:

  • Szacunkowe skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania: 44 miliona zł
  • Szacunkowy skonsolidowany zysk brutto: 13,9 miliona zł

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok nastąpi w dniu 28 marca 2017 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/02/2017 18:46