RB 13/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych emitenta

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2016 r. dokonano zamiany 26.389 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na akcje serii F w kapitale zakładowym Spółki oraz dokonano zamiany 56.107 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę serii B1, B2 oraz B3 na akcje serii G w kapitale zakładowym Spółki oraz iż w dniu 29 czerwca 2016 roku dokonano zamiany 6.219 warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę serii B2 oraz B3 na akcje serii G w kapitale zakładowym Spółki
Uprawniony podmiot wykonał uprawnienie z 26.389 warrantów subskrypcyjnych serii A do zamiany ich na 26.389 akcje serii F  w kapitale zakładowym Emitenta.
Uprawniony podmiot wykonał uprawnienie z 28.389 warrantów subskrypcyjnych serii B1 do zamiany ich na 26.389 akcje serii G  w kapitale zakładowym Emitenta.
Uprawnione podmioty wykonały uprawnienie z 15.624 warrantów subskrypcyjnych serii B2 do zamiany ich na 15.624 akcje serii G  w kapitale zakładowym Emitenta.
Uprawnione podmioty wykonały uprawnienie z 20.313 warrantów subskrypcyjnych serii B3 do zamiany ich na 20.313 akcje serii G  w kapitale zakładowym Emitenta.
Zamiana warrantów subskrypcyjnych serii A, B1, B2 oraz B3 na akcje zwykłe na okaziciela serii F i G  w kapitale zakładowym Emitenta o wartości nominalnej 1,00 złote każda jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na mocy:
– uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii F w całości,
– uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości,
– uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie:
a)     zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości,
b)     wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości.
– uchwały numer 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie:
a)     zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości
b)     wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości.
W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany 26.389 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji zwykłych na okaziciela serii F przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasają i tracą swój byt, zaś powstają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki.
W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany 62.326 warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3 na tyleż samo akcji zwykłych na okaziciela serii G przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasają
i tracą swój byt, zaś powstają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki.
Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.769,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć)
i dzieli się na: 3.423.769 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
1)    19.228 akcji na okaziciela serii A,
2)    96.136 akcji na okaziciela serii B,
3)    972.123 akcji na okaziciela serii C,
4)    1.393.967 akcji na okaziciela serii D,
5)    853.600 akcji na okaziciela serii E,
6)    26.389 akcji na okaziciela serii F,
7)    62.326 akcji na okaziciela serii G.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3.423.769 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć). Nowe akcje serii F oraz G stanowią 2,59 % kapitału zakładowego Spółki i 2,59 % (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii F oraz G objęte w zamian za w/w warranty subskrypcyjne serii A, serii B1, B2 oraz serii B3 uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2015.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/06/2016 19:00