RB 13/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Audytor) z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00 – 867 Warszawa, na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 r. (Badanie). Umowa z Audytorem zawarta ma zostać na czas przeprowadzenia Badania.
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.
Rada Nadzorcza Spółki podjęła powyższą uchwałę na podstawie § 12a ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W roku 2014 Spółka korzystała z usług Audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/06/2015 21:17