RB 12/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa (Audytor), na biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 (Badanie). Umowa z Audytorem zawarta ma zostać na czas przeprowadzenia Badania.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła powyższą uchwałę na podstawie § 12a ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W roku 2014 oraz 2015, Spółka korzystała z usług Audytora w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2014 oraz 2015.

Cezary Smorszczewski– Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/06/2016 04:26