RB 12/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którym Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2014 roku w wysokości 98.989.548,81 PLN, w następujący sposób:
– kwota 36.807.881,32 PLN – na wypłatę dywidendy,
– kwota 62.181.667,49 PLN – na kapitał zapasowy.
Uwzględniając porozumienie zawarte dnia 15 stycznia 2015 roku pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki – AMC Moon B.V. dotyczącym zrzeczenia się przez AMC Moon B.V. prawa do dywidendy z tytułu posiadania 277.921 akcji Spółki, kwota do wypłaty tytułem dywidendy za rok 2014, przypadająca na jedną akcję (łącznie na 3.057.133 akcji Spółki uprawnionych do dywidendy za rok 2014) wynosi 12,04 PLN.
Ocena Rady Nadzorczej Spółki wraz z wnioskiem Zarządu Spółki przedłożona zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/06/2015 21:13