RB 1/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W związku z wygaśnięciem dnia 31 grudnia 2018 roku, Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Program Skupu”), Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) przekazuje podsumowanie skupu akcji własnych, realizowanego w ramach Programu Skupu.

  1. Łączna liczba nabytych akcji wynosi 4.794 i odpowiada 4.794 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  2. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4.794,00 zł,
  4. Akcje w liczbie 4.794, zostały nabyte za łączną kwotę 191.900,12 zł.
  5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosi 40,03 zł.
  6. Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 4.794, co uprawnia do 4.794 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Skup akcji w ramach Programu Skupu, realizowany był na podstawie:

– uchwały nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 22/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Manageres Spółka Akcyjna,

–  uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulamin Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 01/01/2019 19:41