RB 11/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku z dnia 27 sierpnia 2019 roku na dzień 5 września 2019 roku.

Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2019 roku:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku,
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 12 listopada 2019 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2019 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 RMF, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 21/08/2019 15:28