RB 11/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej: ,,Spółka”) zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ,,ZWZ”), zwołanego na dzień 23 maja 2016 roku co najmniej 5 % głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

– ”Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (Polska), dysponująca na ZWZ 1.260.886 szt. akcji, stanowiącymi 37,81 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 1.260.886 głosów na ZWZ, stanowiących 37,81 % ogólnej liczby głosów oraz 63,25 % głosów na ZWZ.

– MCI Capital S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (Polska), dysponująca na ZWZ 350.641 szt. akcji, stanowiącymi 10,52 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 350.641 głosów na ZWZ, stanowiących 10,52 % ogólnej liczby głosów oraz 17,59 % głosów na ZWZ.

– AMC III MOON B.V. z siedzibą w Herengracht 424 1, 1017 BZ (Holandia) dysponująca na ZWZ
377.921 szt. akcji, stanowiącymi 8,33 % kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 377.921 głosów na ZWZ, stanowiących 8,33 % ogólnej liczby głosów oraz 13,94 % głosów na ZWZ.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/05/2016 17:52