RB 11/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2014 roku w wysokości 98.989.548,81 PLN, w następujący sposób:

– kwota 36.807.881,32 PLN – na wypłatę dywidendy,

– kwota 62.181.667,49 PLN – na kapitał zapasowy.

Uwzględniając porozumienie zawarte dnia 15 stycznia 2015 roku pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki – AMC Moon B.V. dotyczącym zrzeczenia się przez AMC Moon B.V. prawa do dywidendy z tytułu posiadania 277.921 akcji Spółki, kwota do wypłaty tytułem dywidendy za rok 2014, przypadająca na jedną akcję (łącznie na 3.057.133 akcji Spółki uprawnionych do dywidendy za rok 2014) wynosi 12,04 PLN.

Uzasadnieniem dla wskazanej wyżej rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku za rok 2014 jest przyjęta przez Spółkę polityka dywidendowa.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zarząd Spółki w najbliższym czasie przedstawi również powyższą rekomendację do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 25/05/2015 17:54