RB 03/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: uzupełnienie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Private Equity Managers S.A. za 2015 r. opublikowanego 9 marca 2016 r.

W uzupełnieniu do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Private Equity Managers S.A. za 2015 r. opublikowanego 9 marca 2016 r. przekazujemy informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych (w pieniądzu, naturze lub innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku na podstawie par. 91 ust. 6 pkt. 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje te stanowią uzupełnienie Noty 24 do jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Private Equity Managers S.A.

Pełna treść uzupełnienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Data publikacji raportu: 17/03/2016 14:07