RB 01/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2016 roku:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 9 marca 2016 roku,
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku – 9 maja 2016 roku,
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 17 sierpnia 2016 roku,
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku – 3 listopada 2016 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Zgodnie z §102 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…),Zarząd Private Equity Managers S.A., informuje iż Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/01/2016 17:13