RB 01/2015 EN

Komisja Nadzoru Finasowego

EN Temat: Korekta Raportu Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. – zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż raportem bieżącym numer 01/2015 z dnia 1 stycznia 2015 roku, Spółka poinformowała o Transakcji pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. – zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości. W treści raportu bieżącego błędnie wskazano, iż:

„Wierzytelność MCI FUND SP ZOO została potrącona z wierzytelnością MCI Management S.A. w wysokości 21.999.997,98 złotych z tytułu częściowego wykupu weksla wystawionego przez MCI FUND SP ZOO na rzecz MCI Management S.A. Pozostała kwota wykupu ww. weksla w wysokości 2.932,36 złotych została zapłacona przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 grudnia 2014 roku” zamiast:

„Wierzytelność MCI FUND SP ZOO została potrącona z wierzytelnością MCI Management S.A. w wysokości 21.999.997,98 złotych z tytułu częściowego wykupu weksla wystawionego przez MCI FUND SP ZOO na rzecz MCI Management S.A. Pozostała kwota wykupu ww. weksla w wysokości 238.051,34 złotych została zapłacona przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 grudnia 2014 roku”

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/02/2015 11:29