19/2020 Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku

Komisja Nadzoru Finasowego

Raport bieżący 19/2020

Temat: Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku z dnia 16 listopada 2020 roku na 6 listopada 2020 roku.

Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 27 kwietnia 2020 roku,

Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 18 maja 2020 roku,

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 8 września 2020 roku,

Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 6 listopada 2020 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 RMF, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/10/2020 21:47