Korekta RB 4/2021 Korekta informacji o treści uchwał podjętych oraz poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w załączniku do RB 3/2021 omyłkowo nie została zawarta treści uchwały poddanej pod głosowanie podczas obrad NWZ w dniu 14 stycznia 2021 roku, która nie została podjęta.

Poniżej treść uchwały:

,,Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 14 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.(dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Macieja Kotlickiego.”.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.706.542, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,84%,

– łączna liczba ważnych głosów – 1.706.542,

– w głosowaniu tajnym oddano 368.504 głosy „za”, 1.296.159 głosów „przeciw” i 41.879 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.”

Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść wszystkich uchwał podjętych oraz poddanych pod  głosowanie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 stycznia 2021 roku, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 15/01/2021 20:01