9/2020 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r., wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi 37.86 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159  głosów na ZWZ, stanowiącymi 37.86 % ogólnej liczby głosów oraz 100 % głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/06/2020 23:48