9/2021 Zmiana parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach działań zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”) („Połączenie”), o rozpoczęciu których Spółka informowała raportem bieżącym RB 20/2020 z dnia 30 października 2020 r., Zarządy Spółki oraz MCI postanowiły o zmianie parytetu wymiany akcji Spółki na akcje MCI w ramach połączenia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym RB 21/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. W związku z powyższym, Zarządy Spółki oraz MCI podejmą stosowne działania zmierzające do zmiany planu połączenia, o którego przyjęciu Spółka informowała raportem bieżącym RB 22/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Nowy parytet wymiany został ustalony na 1:1, co oznacza, że w procesie połączenia Spółki z MCI akcjonariusz Spółki za 1 akcję Spółki otrzyma 1 akcję MCI.

Spółka będzie informować o dalszych działaniach związanych z Połączeniem na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 18/01/2021 17:57