8/2020 Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest w załączniku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych podczas obrad w dniu 29 czerwca 2020 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/06/2020 23:46