32/2021 Rejestracja połączenia Spółki z MCI Capital ASI S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Niniejszym, Zarząd Private Equity Managers S.A.  z siedzibą w Warszawie (,,Spółka”), w nawiązaniu do RB 27/2021 Spółki, informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 21 czerwca 2021 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwym dla siedziby MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI”) połączenia MCI (jako spółki przejmującej) ze Spółką (jako spółką przejmowaną) („Połączenie”). Zgodnie z art. 493 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych, wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki (jako spółki przejmowanej).

Połączenie nastąpiło z dniem 21 czerwca 2021 r., tj. z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby MCI. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki na MCI, za akcje MCI, które MCI wyda akcjonariuszom Spółki, zgodnie z Planem Połączenia MCI ze Spółką z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionym w dniu 26 lutego 2021 r. („Plan Połączenia”). Z dniem Połączenia, MCI (jako spółka przejmująca) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki (jako spółki przejmowanej).

Akcje MCI będą wydawane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (innym niż MCI) w zamian za posiadane przez nich akcje Spółki zgodnie z Planem Połączenia, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przy zastosowaniu parytetu wymiany ustalonego jako 1: 1. Oznacza to, że za 1 (jedną) akcję Spółki akcjonariusz Spółki otrzyma 1 (jedną) akcję MCI.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/06/2021 21:42