31/2021 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ”) w dniu 18 czerwca 2021 r. wzięli udział i posiadali co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusze:

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 37,86% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 37,86% ogólnej liczby głosów oraz 56,46% głosów obecnych na ZWZ.

MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 999.685 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 29,20% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 999.685 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 29,20% ogólnej liczby głosów oraz 43,54% głosów obecnych na ZWZ.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/06/2021 23:59