30/2021 Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2021 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest  w załączniku do niniejszego raportu.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/06/2021 23:57