29/2021 Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Niniejszym, Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do RB 28/2021 Spółki, informuje, iż powziął wiadomość,  iż w dniu 18 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 631/2021 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW o poniższej treści:

 ,,§ 1

 Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLPREQM00011”, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami – od dnia 21 czerwca 2021 r.

 

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 – 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 18 czerwca 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/06/2021 23:55